Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Przygotowanie artykułu

Artykuły muszą być napisane w języku polskim i angielskim (wyjątek stanowią autorzy nie z Polski – tekst tylko po angielsku). Zdecydowanie zaleca się ograniczenie długości manuskryptu nie więcej niż 15 stron.

Strona tytułowa (strona 1). W górnej części strony tytułowej należy umieścić nazwiska wszystkich autorów oraz tytuł artykuły. Streszczenie powinno być pojedynczym akapitem o długości mniejszej niż 150 słów, prezentującym główne założenia artykułu. Streszczenie jest często prezentowane oddzielnie, dlatego należy unikać jakichkolwiek odniesień do pozycji literatury w artykule lub nietypowych skrótów. Po streszczeniu należy umieścić 3 do 5 słów kluczowych, które będą przydatne do indeksowania lub hasłowego wyszukiwania.

Rozdziały. Artykuł powinien być podzielony na ponumerowane rozdziały i podrozdziały (1.1, 1.2 itd.). Każdemu podrozdziałowi należy nadać krótki nagłówek.

Równania. Równania powinny znajdować się w Edytorze równań, a numery równań powinny być umieszczone w nawiasach przy prawym marginesie. Odniesienia do równań powinny mieć formę „równanie (1)” lub po prostu „(1)”.

Rysunki. Rysunki muszą być przygotowane w formie umożliwiającej bezpośrednie odwzorowanie. W przypadku stosowania skomplikowanych rysunków lub schematów należy załączyć odpowiednie pliki graficzne. Akceptowane są prace cyfrowe o rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Należy pamiętać, że każdy rysunek musi mieć odniesienie w tekście (rys. 1).

Podziękowania. Ewentualne podziękowania należy umieścić przed literaturą.

Literatura. Autor powinien stosować styl numeracji literatury [1]. Pozycje literatury powinny być ułożone w kolejności cytowania. Obowiązują również następujące ogólne zasady:

– w tytule pracy (książki, rozdziału, referatu, wystąpienia konferencyjnego) pierwszą literę pierwszego słowa tytułu należy pisać wielką literą,

– tytuł pracy (książki, rozdziału, referatu, wystąpienia konferencyjnego) należy pisać kursywą,

– jeśli istnieje kilka odniesień do literatury, należy je zapisać w następujący sposób [1–4, 10],

– wszystkie tytuły artykułów i książek powinny być napisane w języku oryginalnym.

Każda pozycja cytowana w tekście musi znajdować się w wykazie literatury i odwrotnie.

Przykłady:

– książka:

[1] Żydanowicz J., Namiotkiewicz M.: Automatyka zabezpieczeniowa w elektroenergetyce. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1983.

– artykuł w czasopiśmie:

[2] Lyman G.J.:  Review of jigging principles and control. Coal Preparation 1992, 11, 1–2: 41–72.

– artykuł w czasopiśmie nieanglojęzycznym:

[3] Nowak B., Brown S., Kowalski G.: Cewki Rogowskiego jako elementy nowoczesnych układów automatyki i pomiarów. Automatyka i Robotyka 2007, 2, 433: 23–30 [in Polish].

– rozdział w książce:

[4] Rotkegel M., Bock S., Witek M., Adamiec P.: Sposób zabezpieczenia połączenia wyrobisk korytarzowych w warunkach strefy uskokowej, in: Nowe spojrzenie na wybrane zagrożenia naturalne w kopalniach, red. S. Prusek, J. Cygankiewicz, GIG, Katowice 2012: 5–14 [in Polish]

[5] Kotwica K., Stopka G., Gospodarczyk P.: Simulation tests of new solution of the longwall shearer haulage system, in: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019, 679, 012002, 1-8.

– strona internetowa:

[6] The Robot MarketPlace. http://www.robotcombat.com/products/NPC-T74.html [10.05.2021].

– praca dyplomowa

[7] Spiller D.: Model-based development of a self-balancing, two-wheel transporter. University of Padua, Department of Technology and Management of Industrial Installations 2017 [master thesis].

Afiliacje. Na końcu pracy (po literaturze) autor powinien umieścić pełne imię i nazwisko wraz z stopniami naukowymi, pełną afiliację oraz adres do korespondencji (w tym e-mail, adres).

Proponowany do publikacji tekst powinien zostać przygotowany zgodnie z szablonem.