Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Etyka publikacyjna

Niezbędne jest uzgodnienie przez wszystkie podmioty zaangażowane w proces publikacji (autorów, redaktorów czasopism, recenzentów i wydawców) standardów oczekiwanego postępowania etycznego. Polityka etyczna czasopisma MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering jest zgodna z zaleceniami Komisji Etyki Publikacyjnej (COPE). Dlatego nadesłane artykuły powinny spełniać poniższe wytyczne dla autorów i być przetwarzane zgodnie z przedstawionymi poniżej wytycznymi dla redaktorów czasopism i recenzentów.

Obowiązki autorów:

1. Dostarczyć dokładny opis przeprowadzonych badań i omówienie ich znaczenia, tak aby artykuł zawierał wszystkie informacje niezbędne do jego powtórzenia przez niezależny zespół badawczy.

2. Potwierdzić zaangażowanie w wykonanie badań i powstanie artykułu wszystkich osób wskazanych jako autorzy. Ghost-writing i guest authorship są zabronione.

3. Upewnić się, że przesłany artykuł jest całkowicie oryginalny, a jeśli wykorzystano pracę i/lub słowa innych autorów, upewnić się, że są one prawidłowo cytowane. Plagiat i autoplagiat nie są akceptowane.

4. Uzyskać zgodę na kopiowanie treści z innych źródeł (jeśli zostały użyte w artykule).

5. Oświadczyć, że przesłany manuskrypt nie był wcześniej publikowany ani złożony do innego czasopisma. Autoplagiat nie jest akceptowany.

6. Zidentyfikować i opisać w artykule wszelkie zagrożenia związane ze stosowaniem chemikaliów, procedur lub sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia badań.

7. Ujawnić źródła finansowania badań opisanych w artykule oraz inne potencjalne merytoryczne konflikty interesów, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań lub ich interpretację.

8. W przypadku wykrycia istotnego błędu lub nieścisłości w opublikowanym artykule należy niezwłocznie powiadomić o tym redaktora lub wydawcę czasopisma i współpracować w celu wycofania artykułu lub opublikowania odpowiedniej erraty.

Ta lista nie jest wyczerpująca. Autorzy powinni znać lokalne przepisy i standardy przyjęte dla publikacji naukowych w swoim kraju i stosować je.

Obowiązki recenzentów:

1. Traktować przesłany artykuł jako materiał poufny. Nie można udostępniać go osobom trzecim. Nie można wykorzystywać informacji ani pomysłów w nich zawartych dla osobistych korzyści.

2. Poinformować redaktora, jeśli recenzent czuje się niekompetentny do recenzowania badań opisanych w artykule lub jeśli wie, że nie będzie w stanie ukończyć recenzji w terminie.

3. Poinformować redaktora, że recenzent nie może zrecenzować nadesłanego artykułu z powodu konfliktu interesów, wynikającego z konkurencji, współpracy lub innych powiązań lub powiązań z którymkolwiek z autorów lub jakąkolwiek firmą lub instytucją powiązaną z artykułem.

4. Ocenić manuskrypt obiektywnie i bez osobistej krytyki autorów.

5. Jasno wyrazić swoje poglądy, używając odpowiednich argumentów.

6. Wskazać znaczące opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów.

7. Zwracać uwagę na istotne podobieństwo recenzowanego artykułu do innych znanych mu opublikowanych prac.

8. Przygotować recenzję w taki sposób, aby pomogła redaktorowi w podjęciu decyzji, a autorom w ulepszeniu manuskryptu.

9. Nie ujawniać swojej tożsamości autorom ani w komentarzach, ani w metadanych plików dołączonych do formularza recenzji w formacie MS Word lub PDF. MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering stosuje metodę double-blind peer review).

Obowiązki redaktorów:

1. Na podstawie raportu z systemu antyplagiatowego i wytycznych dla autorów zdecydować, które z artykułów powinny zostać przekazane do oceny merytorycznej.

2. Podejmować decyzje, które z artykułów, zgłoszonych do oceny merytorycznej, powinny zostać opublikowane (redaktor podejmując decyzję o publikacji może zasięgać opinii innych redaktorów, innych członków redakcji i recenzentów).

3. Artykuły oceniać bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub poglądy polityczne autorów.

4. Zabrania się ujawniać informacji o artykule komukolwiek poza autorami, recenzentami i potencjalnymi recenzentami, a w niektórych przypadkach także innym redaktorom, innym członkom redakcji i wydawcy.

5. Zabrania się wykorzystania informacji lub pomysłów zawartych w artykule dla osobistych korzyści.

6. Należy dążyć do zapewnienia uczciwego procesu recenzowania, wycofując się z rozpatrywania manuskryptu, w przypadku którego występuje konflikt interesów, wynikający z konkurencji lub współpracy lub innych relacji lub powiązań z którymkolwiek z autorów lub z jakąkolwiek firmą lub instytucją powiązaną z artykułem.

7. Należy utrzymać naukowy poziom artykułu poprzez zapobieganie sytuacjom, w których względy ekonomiczne (np. reklama lub inne dochody komercyjne) mogłyby wpłynąć na decyzje redakcyjne.

8. Należy wymagać od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konkurencyjnych interesów.

9. Zawsze należy być gotowym do zbadania przypadku zgłoszenia niewłaściwego postępowania ze strony recenzentów lub redaktorów lub skarg etycznych, dotyczących przedłożonego artykułu.

10. W razie potrzeby zawsze należy być gotowym do opublikowania sprostowań, wyjaśnień, poprawek i przeprosin.

Ponadto zgodnie z polskim prawem (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) redaktor naczelny ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane w czasopiśmie.

Obowiązki wydawcy:

W przypadku domniemanej lub udowodnionej nierzetelności naukowej wydawca zobowiązany jest współpracować z redakcją w celu podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wyjaśnienia sytuacji i dokonania niezbędnych zmian w już opublikowanych materiałach (od opublikowania erraty do całkowitego wycofania artykułu).