Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Nadchodzące wydanie

okładka czasopisma Mining
Nr 551 – 3/2022

Jan Kurek1, Tomasz Wydro2

1 Kopalnie Porfiru i Diabazu Spółka z o.o., ul. Kościuszki 10, 32-065 Krzeszowice
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Małopolskie górnictwo skał magmowych – technologia wydobycia na przykładzie Kopalni Porfiru „Zalas”

Budowa geologiczna oraz zasoby skalne okolic Krakowa są bardzo urozmaicone. Wynika to z jednej strony z położenia tego obszaru na styku trzech jednostek strukturalnych, a z drugiej strony jest spowodowane różnorodnością zachodzących w tej części Małopolski procesów geologicznych. Na powierzchni terenu ukazują się utwory powstałe w okresie od dewonu do czwartorzędu, natomiast w otworach wiertniczych stwierdzono skały jeszcze starsze.
Występowanie skał magmowych w Małopolsce koncentruje się na stosunkowo małym obszarze. W przeszłości eksploatowano czerwony porfir w Miękini, melafir w Regulicach oraz porfir w miejscowości Orlej. Obecnie czynne kamieniołomy, prowadzące ciągłą eksploatację to Kopalnia Porfiru „Zalas” w miejscowości Zalas oraz Kopalnia Diabazu „Niedźwiedzia Góra” w Tenczynku.

Słowa kluczowe: skały magmowe, kamieniołom, kopalnie odkrywkowe, system eksploatacji, złoża, roboty strzałowe

Pobierz artykuł


Piotr Kulinowski1

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Kierunki zmniejszenia energochłonności górniczych przenośników taśmowych

Streszczenie: W artykule poruszono problematykę oszczędności energii zużywanej przez górnicze przenośniki taśmowe. Wykorzystując pojęcie wskaźnika energochłonności przedstawiono kierunki ograniczenia zużycia energii przenośników taśmowych poprzez zastosowanie energooszczędnych podzespołów, modernizację układu napędowego lub wprowadzenie zmian organizacyjno-technicznych w procesie odstawy urobku.

Słowa kluczowe: przenośniki taśmowe, projektowanie, obliczenia, badania przemysłowe, badania laboratoryjne, monitoring, eksploatacja

Pobierz artykuł


Zygmunt Zuski1

1 Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

Nowa droga transportowa pomiędzy poz. IIn i IIw w rejonie Grot Kryształowych Kopalni Soli „Wieliczka” poprzez budowę szybiku z urządzeniem transportowym

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję budowy szybiku międzypoziomowego, materiałowego pomiędzy poz. II niższyn i II wyższym oraz wyposażenie go we wciągnik do transportu materiałów. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie drogi transportowej dla materiałów koniecznych do wykonania zabezpieczenia szeroko rozumianego rejonu grot kryształowych. Aktualnie brak jest połączenia pomiędzy poziomami IIn i IIw wyrobiskiem transportowym pionowym. Transport materiałów w ograniczonym zakresie odbywa się ręcznie pochylniami.

Słowa kluczowe: szybiki, budowa, podszybia, transport pionowy


Beata Borska1, Dawid Szurgacz2, Jan Gil3

1 Polska Grupa Górnicza S.A., KWK Ruda Ruch Halemba, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska
2 Polska Grupa Górnicza S.A., KWK ROW Ruch Chwałowice, ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
3 Zakład Remontowo-Produkcyjny, ul. Granitowa 132, 43-155 Bieruń

Rozwój układu doładowania dla zapewnienia podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej

Streszczenie: Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła z jaką obudowa działa na strop wyrobiska nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójny blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Publikacja uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.

Słowa kluczowe: zmechanizowana obudowa ścianowa, stojak hydrauliczny, podporność, badania stanowiskowe, badania w warunkach rzeczywistych