Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Nr 1/2021 (545)

  • Wydania
  • 26 kwietnia 2022
  • Możliwość komentowania Nr 1/2021 (545) została wyłączona

ANDRZEJ FRĄCZEK

INŻYNIERSKI PROJEKT MOBILNEGO ROBOTA WYPOSAŻONEGO W WYKRYWACZ METALU SŁUŻĄCEGO DO DETEKCJI MIN

W artykule przedstawiono projekt mobilnego robota gąsienicowego wykonanego w ramach pracy inżynierskiej, mogącego poruszać się w zróżnicowanym terenie. Jego zadaniem jest wykrywanie me- talowych przedmiotów, co jest realizowane za pomocą wykrywacza metalu umieszczonego na manipulatorze o trzech stopniach swobody. Całość sterowana jest z poziomu telefonu za pomocą dedykowanej aplikacji. Całość prac projektowych została podzielona na trzy segmenty. Dla części mechanicznych (platforma mobilna, manipulator) sformułowano model matematyczny obiektu, na podstawie którego dokonano obliczeń i doboru napędów oraz innych niezbędnych komponentów. Dla wykrywacza przedstawiono opis badań prowadzonych pod kątem doboru cewki układu sensorycznego. W części związanej ze sterowaniem robota została zaprezentowana aplikacja oraz proces testowania za pomocą stanowiska wykonanego na płytce prototypowej. Na zakończenie przedstawiono złożenie całego robota wraz z podsumowaniem wykonanych prac, wnioskami i kierunkami dalszych badań.

https://doi.org/10.7494/miag.2021.1.545.7


PAWEŁ KARELUS, KRYSTIAN SZOPA

PROJEKT I WYKONANIE TRÓJOSIOWEGO MANIPULATORA PICK AND PLACE

W artykule przedstawiono projekt i wykonanie trójosiowego manipulatora Pick and Place, który oparty został na oprogramowaniu OpenPnP. Przeznaczony jest on do układania elementów SMD na płytkach PCB. Do wykonania projektu użyto gotowej ramy, która wymagała doboru odpowiednich silników i zaprojektowania wymaganych elementów dla osi Z, które zostały wykonane w programie Solidworks. Do skonstruowania manipulatora zastosowano napęd oparty na przekładni pasowej, jak i elementy pneumatyczne służące do podnoszenia komponentów. Dobrano i skonfigurowano również odpowiednie kamery wraz z oświetleniem, pozwalają- ce na automatyczne sprawdzanie przebiegu pracy maszyny przez oprogramowanie. Kolejnym krokiem był dobór elementów elektronicznych maszyny i ich konfiguracja. Następnie skonfigurowano oprogramowanie OpenPnp i przygotowano je do automatycznego układania elementów SMD.

https://doi.org/10.7494/miag.2021.1.545.25


ANETA NAPIERAJ, ALDONA URBANEK, MAREK BOROWSKI

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI W GÓRNICTWIE
(NA PODSTAWIE BADAŃ OCEN I OPINII DOTYCZĄCYCH PROJEKTU SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA GÓRNICTWA)

Jednym z etapów prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Górnictwa (SKRG) było dokonanie weryfikacji jej wstępnego projektu w wyniku przeprowadzenia badań ilościowych z wykorzystaniem ankiet i badań jakościowych za pośrednictwem wywiadów pogłębionych (IDI). Ich zasadniczym celem było rozpoznanie opinii i postaw respondentów związanych z branżą górniczą wobec wdrażanego projektu SRKG. Do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zaproszono zarówno osoby pracujące w zakładach górniczych, jak i w innych firmach oraz jednostkach związanych z sektorem górnic- twa. Oczekiwanym rezultatem zrealizowanych badań było zebranie materiału pozwalającego na weryfikację zapisów pod kątem po- trzeb i oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji zatrudnianych pracowników oraz ocena zasadności proponowanych rozwiązań.

W projektowaniu badań założono wykorzystanie metod o charak- terze jakościowym oraz ilościowym. Umożliwiło to triangulację danych – spojrzenie na analizowane problemy badawcze z różnych perspektyw, co wpłynąć miało na uzyskanie materiału empiryczne- go pozwalającego na analizę poruszanych problemów z uwzględnieniem zróżnicowanych punktów widzenia. W efekcie wykrystalizował się obraz potrzeb w obszarze podnoszenia kompetencji oraz głównych deficytów w sektorze górnictwa.

https://doi.org/10.7494/miag.2021.1.545.50


BARTOSZ GÓRALCZYK WOJCIECH HORAK

URZĄDZENIE DO BEZWYKOPOWEJ WYMIANY RUR METODĄ KRAKINGU STATYCZNEGO

Dążenie do minimalizacji zaburzeń ładu powierzchniowego podczas prowadzenia prac ziemnych stanowi ważny aspekt współczesnej inżynierii lądowej. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą różne technologie umożliwiające prowadzenie tego typu prac z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Metoda krakingu statycznego umożliwia rozbudowę, modernizację lub rehabilitację istniejącej infrastruktury podziemnej. W pracy przedstawiono projekt urządzenia przeznaczonego do bezwykopowej wymiany rur metodą krakingu statycznego. Opracowana konstrukcja wyróżnia się zastosowaniem nowego typu układu napędowego z wykorzystaniem żerdzi przegubowych. Ponadto w pracy zaproponowano sposoby rozwiązania głównych zagadnień konstrukcji tego typu urządzenia.

https://doi.org/10.7494/miag.2021.1.545.66

';