Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Publikacja

W celu złożenia artykułu do publikacji, autorzy powinni przesłać pliki MS Word pocztą elektroniczną na adres:

miag@agh.edu.pl

Autorzy z Polski zobowiązani są do przesłania dwóch wersji językowych (j. polski i j. angielski). Natomiast autorzy spoza Polski tylko w języku angielskim.

Podstawowymi kryteriami przyjmowania nadsyłanych artykułów do publikacji są:

– zgodność z tematyką czasopisma,

– aktualny i oryginalny temat,

– przejrzystość treści i zgodność z wymaganiami edycyjnymi (Przygotowanie artykułu).

Pod uwagę będą brane wyłącznie oryginalne prace. Artykuły są przyjmowane do recenzji przy założeniu, że ta sama praca nie była, nie będzie i nie jest obecnie składana do innego czasopisma. Zgłoszenie do publikacji musi zostać zatwierdzone przez wszystkich autorów oraz autorzy zobowiązani są do podpisania następującego oświadczenia (Oświadczenie autora). Artykuły i wszelkie inne materiały publikowane w MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering reprezentują poglądy autora(ów) i nie powinny być interpretowane jako wyraz opinii Redakcji. Nie więcej niż dwie prace będą rozpatrywane lub publikowane przez tego samego autora lub współautora w okresie jednego roku.

Za publikację artykułu w MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering nie pobiera się żadnych opłat.